Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ Ting
Phiên bản v1.0, 14 tháng 06 năm 2021
Nghe Điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ Ting dưới dạng âm thanh:

Bằng việc đăng ký sử dụng Thẻ Ting, bạn xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng Điều khoản và Điều kiện Thẻ Ting này, các quy định khác của Ngân hàng có liên quan và các quy định pháp luật của Việt Nam theo từng thời điểm. Nội dung của bản Điều khoản & điều kiện Thẻ Ting tạo thành một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn (Chủ Thẻ) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) cho việc phát hành và sử dụng Thẻ Ting.

Ting sẽ điều chỉnh, bổ sung các quy định trong Điều khoản & điều kiện Thẻ Ting phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Vietbank và chính sách của Ting tại từng thời điểm và Ting sẽ thông báo với bạn ngay khi có thay đổi và cập nhật. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Ting được hiểu là bạn đã đồng ý với các chính sách và quy định được thay đổi và cập nhật từ Ting. Ting lưu trữ tất cả các phiên bản Điều khoản & Điều kiện trước đây để bạn thuận tiện truy cập bất kỳ lúc nào để tra cứu và đối chiếu các điểm thay đổi.

Các thắc mắc và thông tin thêm về từ ngữ sử dụng bạn có thể xem thêm ở phần Giải thích từ ngữ điều khoản & điều kiện Thẻ Ting và các trách nhiệm, cam kết, quy định chung về sử dụng thẻ tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ trả trước (do Vietbank quy định) nhé.

1. Làm thế nào để được phát hành Thẻ Ting?

Bạn có thể đăng ký Thẻ Ting trên App Ting để sử dụng đồng thời với Ví Ting. Theo đó, khi đăng ký sử dụng Thẻ Ting, bạn đồng ý những thông tin bạn đã cung cấp khi tạo tài khoản Ví Ting là chính xác để thông qua App Ting đăng ký phát hành Thẻ Ting. Ting sẽ tiến hành cung cấp thông tin của bạn đến Vietbank để thực hiện thủ tục phát hành Thẻ Ting cho bạn khi bạn đủ điều kiện được phát hành thẻ theo quy định của Vietbank.

Khi không có nhu cầu sử dụng Thẻ Ting nữa, bạn có thể yêu cầu chấm dứt sử dụng Thẻ Ting trên ứng dụng và vẫn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản Ví Ting.

2. Kích hoạt và thiết lập mã PIN cho Thẻ Ting?
 • Bạn sẽ nhận được Thẻ Ting tại địa chỉ bạn yêu cầu và không được ủy quyền cho người khác nhận thay. Để bắt đầu sử dụng, bạn có thể kích hoạt Thẻ Ting dễ dàng trên ứng dụng theo hướng dẫn tại mục ‘Trợ giúp’ trên website của Ting.
 • Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, bạn có thể thiết lập mã PIN (Personal Identification Number - mã định danh cá nhân) và thường xuyên đổi mã PIN trên ứng dụng theo hướng dẫn tại mục ‘Trợ giúp’ trên website của Ting.
3. Phạm vi, số dư và hạn mức giao dịch Thẻ Ting?
 • Thẻ Ting được sử dụng để thực hiện các giao dịch thẻ và các tính năng khác bao gồm đổi mã PIN, tra cứu số dư, xem sao kê rút gọn và các tính năng khác được Ting cập nhật theo từng thời kỳ.
 • Số dư Thẻ Ting bằng với số dư tài khoản ví Ting của bạn.
 • Hạn mức giao dịch qua Thẻ Ting bằng với tổng hạn mức giao dịch tối đa của tài khoản ví Ting nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/tháng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
 • Đối với hạn mức rút tiền mặt bằng ngoại tệ tại nước ngoài, 01 (một) Thẻ Ting được rút số tiền tối đa tương đương 30 (ba mươi) triệu Việt Nam Đồng trong một ngày.
4. Giao dịch Thẻ Ting tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng đơn vị tiền tệ nào?

Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

 1. Giao dịch rút tiền mặt phải được thực hiện bằng Việt Nam Đồng (VNĐ)
 2. Đối với các giao dịch thẻ khác:
  • Đồng tiền giao dịch là VNĐ. Các trường hợp được sử dụng ngoại hối để giao dịch theo quy định pháp luật về quản lý ngoại hối thì đồng tiền thể hiện giao dịch là VNĐ hoặc VNĐ và ngoại tệ.
  • Đồng tiền thanh toán là VNĐ.
 3. Trường hợp cần quy đổi từ ngoại tệ ra VNĐ, tỷ giá giữa VNĐ và ngoại tệ theo tỷ giá do Vietbank, Tổ chức thẻ quốc tế (TCTQT), Đơn vị thanh toán thẻ (ĐVTTT) và Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) thỏa thuận phù hợp với quy định của NHNN.

Ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Khi thực hiện giao dịch thẻ ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bạn phải thực hiện thanh toán cho Vietbank bằng VNĐ theo tỷ giá do Vietbank, TCTQT, ĐVTTT và ĐVCNT thỏa thuận phù hợp với quy định của NHNN.

5. Làm thế nào để kiểm soát thanh toán hàng hóa, dịch vụ trực tuyến bằng Thẻ Ting?
 • Để dễ dàng quản lý và kiểm soát Thẻ Ting khi thực hiện các giao dịch thanh toán hàng hoá, dịch vụ trực tuyến, bạn có thể vào App Ting để bật/tắt chức năng giao dịch thanh toán trực tuyến khi có hoặc không có nhu cầu sử dụng.
 • Ting, Vietbank không chịu trách nhiệm về những khiếu nại, thỏa thuận và những vấn đề khác giữa bạn và ĐVCNT khi bạn giao dịch thanh toán trực tuyến bằng Thẻ Ting ví dụ như việc giao hàng hoặc chất lượng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán thông qua giao dịch mua hàng hoá, dịch vụ, v.v.
6. Rút tiền mặt và nạp tiền (Top-up) Thẻ Ting như thế nào?
 • Bạn có thể thực hiện các giao dịch rút tiền mặt tại các máy ATM có chấp nhận thẻ VISA. Khi thực hiện giao dịch tại các máy ATM, bạn phải sử dụng mã PIN của thẻ. Tất cả những giao dịch rút tiền mặt bằng Thẻ Ting chỉ được phép thực hiện duy nhất bởi chủ thẻ là bạn.
 • Thẻ Ting có thể được nạp tiền (top-up) bằng cách nạp tiền Ví Ting. Hạn mức nạp tiền vào Thẻ Ting tuân theo quy định của Ting trong từng thời kỳ.
7. Bạn phải quản lý thẻ, mã PIN và/hoặc mã OTP ra sao?
 • Thẻ, thông tin thẻ, mã PIN và/hoặc mã OTP (One Time Password - mã xác thực 1 lần, thường được gửi qua tin nhắn hoặc email đến bạn) phải được bảo mật một cách nghiêm ngặt, không được tiết lộ cho bất kỳ người nào khác cho dù là tự nguyện hay không.
 • Bất kỳ giao dịch thẻ và những khoản phí phát sinh do việc sử dụng thẻ hoặc thông tin thẻ sẽ thuộc trách nhiệm của bạn (Chủ thẻ). Bạn phải thông báo cho Ting ngay lập tức nếu thẻ, thông tin thẻ, mã PIN và/hoặc mã OTP bị mất, bị đánh cắp hay nghi ngờ bị tiết lộ và bạn sẽ chịu tất cả các chi phí có liên quan (nếu có) theo quy định và chính sách của Ting.
 • Trường hợp bạn tìm lại/thu hồi được Thẻ Ting bị mất, bị đánh cắp sau khi bạn đã gửi yêu cầu phát hành lại thẻ hoặc gửi yêu cầu chấm dứt sử dụng thẻ thì bạn không được sử dụng thẻ vừa tìm lại/ thu hồi được mà phải chủ động hủy Thẻ Ting này.
 • Bạn không được chuyển nhượng Thẻ Ting.
 • Thẻ Ting sẽ có giá trị từ ngày được phát hành hoặc ngày được cấp lại cho đến ngày cuối cùng của tháng hết hạn. Bạn sẽ không thể sử dụng Thẻ Ting sau khi Thẻ Ting hết hạn hoặc sau khi đóng tài khoản Ví Ting. Việc tiếp tục sử dụng Thẻ Ting sau những sự kiện này sẽ được xem như hành vi gian lận và vi phạm.
 • Khi Thẻ Ting được phát hành lại sau khi hết hạn, bạn tự chịu trách nhiệm thông báo sự thay đổi này cho bất kỳ bên nào mà bạn có thực hiện thanh toán giao dịch. Ting sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ những giao dịch bị từ chối, dù là theo số thẻ cũ hay trường hợp khác.
8. Bạn cần làm gì khi phát hiện gian lận hoặc bất thường về giao dịch Thẻ Ting?

Trước hết, bạn kiểm tra mục ‘Lịch sử giao dịch’ tại App Ting xem tài khoản Ting của bạn có phát sinh giao dịch thẻ nào mà bạn không thực hiện hay không. Trong trường hợp tài khoản Ting đã phát sinh giao dịch thẻ mà bạn không thực hiện hoặc bạn đã cung cấp thông tin mật khẩu/ mã OTP cho người khác hoặc nghi ngờ người khác biết thông tin tài khoản Ting hoặc thông tin Thẻ Ting của bạn, hãy ngay lập tức đổi mật khẩu tài khoản, tạm khóa Thẻ Ting trên App Ting và liên hệ khẩn cấp để hỗ trợ qua tính năng ‘Chat với Ting' ở ngay trong app hoặc qua email hello@tingapp.vn (từ 08:30 đến 17:30 thứ hai - thứ sáu trừ Lễ, Tết)

9. Tại sao bạn bị từ chối thanh toán thẻ?

Bạn có thể bị từ chối chấp nhận thanh toán trong các trường hợp sau:

 • Số dư Thẻ Ting của bạn không đủ chi trả khoản thanh toán.

 • Bạn chưa thanh toán đủ các khoản phí theo quy định của Ting.

 • Bạn vi phạm quy định của NHNN, các quy định của Ting, Vietbank, TCTTT.

 • Giao dịch vượt quá hạn mức giao dịch theo quy định của Ting trong từng thời kỳ.

 • Thẻ Ting của bạn sử dụng để thực hiện các giao dịch bị cấm: Các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, đánh bạc, lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác; các giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch khống tại ĐVCNT (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ).

 • Bạn đã thông báo bị mất, thất lạc Thẻ Ting của bạn.

 • Thẻ Ting của bạn đã bị tạm khóa, đóng, hoặc hết hạn sử dụng.

 • Các trường hợp khác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định pháp luật.

10. Chấm dứt sử dụng Thẻ Ting
 • Bạn có thể yêu cầu tại App Ting về việc chấm dứt sử dụng Thẻ Ting. Lưu ý rằng thẻ bị đóng sẽ không thể mở lại để sử dụng được.

 • Tuy nhiên, bạn luôn có thể tiếp tục sử dụng Thẻ Ting bằng cách yêu cầu phát hành lại thẻ để thay thế cho chiếc thẻ đã bị đóng. Việc yêu cầu phát hành lại Thẻ Ting sẽ phát sinh chi phí, bạn có thể xem mức phí trong Chính sách biểu phí Thẻ Ting.

 • Ting có quyền chấm dứt việc sử dụng Thẻ Ting trước hạn mà không cần báo trước trong các trường hợp sau nhưng không giới hạn các trường hợp khác được quy định theo từng thời kỳ:

  • Bạn vi phạm Điều khoản & điều kiện Thẻ Ting và/hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng Thẻ Ting.

  • Bạn chấm dứt hoặc bị chấm dứt sử dụng Ví Ting do vi phạm Điều khoản & điều kiện Ví Ting và/hoặc vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng Ví Ting.

  • Bạn cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký mở Thẻ Ting.
  • Ting nhận định các giao dịch thẻ của bạn có dấu hiệu bất thường và gian lận.
11. Các lưu ý khi bị thu giữ hoặc tạm thu giữ Thẻ Ting

Ting, Vietbank, TCTTT, ĐVCNT và các cơ quan pháp luật có quyền thu giữ hoặc tạm thu giữ thẻ trong các trường hợp:

 • Thu giữ thẻ giả;

 • Thu giữ thẻ sử dụng trái phép;

 • Thu giữ thẻ phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật;

 • Tạm thu giữ thẻ tại máy ATM trong trường hợp rút tiền thành công nhưng quá thời gian quy định của máy ATM mà chủ thẻ chưa nhận lại Thẻ. Đối với trường hợp Thẻ bị tạm thu giữ tại máy ATM, chủ thẻ/khách hàng thực hiện yêu cầu qua tính năng ‘Chat với Ting' ở ngay trong app để được hỗ trợ và hướng dẫn nhận lại thẻ.

 • Các trường hợp khác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

12. Liên hệ với Ting & Ting liên hệ bạn

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tính năng ‘Chat với Ting' ở ngay trong app hoặc qua email hello@tingapp.vn (từ 08:30 đến 17:30 thứ hai - thứ sáu trừ Lễ, Tết)

Gửi thư đến địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà Lim 3, 29A Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chúng tôi sẽ phản hồi bạn qua App Ting hoặc qua email, điện thoại hoặc địa chỉ của bạn. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn thay đổi thông tin liên hệ nhé.

13. Chính sách Biểu phí Thẻ Ting

Bạn có thể tham khảo Chính sách biểu phí Thẻ Ting khi sử dụng các dịch vụ Thẻ Ting. Trong trường hợp có các chi phí, thuế hoặc phí khác liên quan không do chúng tôi kiểm soát và tính phí mà bạn phải trả, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn cụ thể trước khi bạn sử dụng dịch vụ.

14. Khiếu nại với Ting

Nếu bạn có khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch thẻ hoặc sự cố cần khiếu nại về thẻ qua các kênh trao đổi (xem 'Liên hệ với Ting & Ting liên hệ bạn’) để được hỗ trợ giải quyết, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xử lý trong thời gian sớm nhất.

Toàn bộ các thông tin khiếu nại sẽ được Ting lưu trữ trong dữ liệu phản ánh của khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo