Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Chính sách biểu phí
Phiên bản v1.0, 20 tháng 10 năm 2020
Trong phiên bản beta, Ting miễn phí tất cả các giao dịch trên hệ thống bao gồm
Fee Policy Fee Policy